งานซ่อมแซมบันไดหนีไฟชำรุด คลังสินค้า W5/1,W5/3

โครงการซ่อมแซมบันไดหนีไฟชำรุด คลังสินค้า W5/1,W5/3
 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียลโกรล
 
ดูรายละเอียดของงานตามเอกสารแนบด้านล่าง

Visitors: 31,925