โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงโรงงาน (Renovation) แปลง G8/12, G8/13

งานซ่อมแซมและปรับปรุงโรงงาน(Renovation) แปลง G8/12, G8/13

จำนวน 2 หลัง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มูลค่างานก่อสร้าง 1,250,000 บาท

 ดูรายละเอียดของงานตามเอกสารแนบด้านล่าง

Visitors: 30,364